Statuten

 

Oprichting                                                                                                        
D.20102012/25809
 
Vandaag, vierentwintig februari tweeduizendtien verschenen voor mij, Mr. Johannes Franciscus Maria Verhagen, notaris te Eindhoven:
1.    mevrouw Lonneke Eleonora Carolus Donkers, wonende Hooi 12, 5521 MP Eersel, geboren te Eindhoven drie en twintig juni negentienhonderd eenenzeventig, ongehuwd en niet geregistreerd partner, paspoort NPPBJ0050;
2.    mevrouw Nicole Corine Henriette Manders, wonende Cor Gehrelslaan 23, 5626 HB Eindhoven, geboren te Eindhoven zeventien maart negentienhonderd zesenzeventig, ongehuwd en niet geregistreerd partner, paspoort NK6431597.
De verschenen personen verklaarden bij deze over te gaan tot oprichting van een coöperatie en daarvoor vast te stellen de volgende:
STATUTEN
       Artikel 1 - Naam en zetel
1.    De coöperatie draagt de naam: Coöperatieve Zorggroep Verloskunde Zuidoost-Brabant U.A.
2.    De coöperatie is gevestigd te Eindhoven.
Artikel 2 - Doel
1.    Het doel van de coöperatie is het voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden krachtens overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen.
Zij kan ook de maatschappelijke belangen van leden behartigen.
2.    Het bedrijf dat de coöperatie uitoefent of doet uitoefenen omvat het bedrijf dat voorziet in de stoffelijke behoeften van haar leden op het gebied van eerstelijns verloskunde in de regio Zuidoost-Noord-Brabant en al hetgeen daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
3.    De coöperatie kan de overeenkomsten die zij met haar leden sluit ook met derden aangaan, mits niet in zodanige mate dat de overeenkomsten met de leden van ondergeschikte betekenis zijn.
      Artikel 3 - Aanvraag en toelating lidmaatschap; het ledenregister
1.    Leden kunnen zijn natuurlijke personen die in Nederland zijn toegelaten tot het beroep van verloskundige èn zijn ingeschreven in het BIG-register(Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) èn het KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) -kwaliteitsregister. Wanneer een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten in de vorige zin is dat lid verplicht daarvan onverwijld schriftelijk kennis te geven aan het bestuur.
2.    De aanvraag van het lidmaatschap van de coöperatie geschiedt door een schriftelijk verzoek aan het bestuur onder verstrekking van alle door het bestuur verlangde gegevens.
Het bestuur beslist binnen één maand na ontvangst van het verzoek over de toelating en deelt de beslissing schriftelijk aan de aanvrager mee.
Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering niet alsnog tot toelating besluiten.
Het orgaan dat tot toelating beslist bepaalt tevens de aanvangsdatum van het lidmaatschap.
3.    Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van de leden zijn vermeld. Het register ligt voor de leden ter inzage
Artikel 4 - Overdracht en overgang lidmaatschap
       Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.
       Het lidmaatschap is niet vatbaar voor overgang door fusie, splitsing  of           
      erfopvolging.
       Artikel 5 - Geldmiddelen; heffingen en aansprakelijkheid
1.    De geldmiddelen van de coöperatie bestaan uit: de jaarlijkse bijdragen van de leden, de (contributie), het inleggeld van (toetredende) leden en andere inkomsten. Het bestuur bepaalt wanneer het inleggeld dient te worden voldaan. Jaarlijks wordt door de algemene vergadering de hoogte van de contributie en van het inleggeld vastgesteld.
Het niet-gestorte gedeelte van het inleggeld is steeds opeisbaar.
Het inleggeld behoort tot het eigen vermogen van de coöperatie en wordt bij uittreding niet terugbetaald, indien in de loop van het boekjaar het lidmaatschap eindigt, blijven de contributie en het inleggeld voor het geheel verschuldigd.
2.    In geval van een (dreigend) exploitatietekort kan de algemene vergadering besluiten tot het opleggen van een heffing die over de leden wordt omgeslagen, volgens een door de algemene vergadering vast te stellen verdeelsleutel. Een besluit tot het opleggen van een heffing behoeft dezelfde meerderheid van stemmen en hetzelfde quorum als een besluit tot statutenwijziging. Kan op één of meer van de leden het bedrag van de heffing niet meer worden verhaald, dan zijn voor het ontbrekende de andere leden ieder naar evenredigheid van zijn aandeel, aansprakelijk. Na een besluit tot ontbinding van de coöperatie kunnen geen heffingen meer worden opgelegd.
3.    Elke aansprakelijkheid van leden of oud-leden voor een tekort van de coöperatie is uitgesloten.
Artikel 6 - Einde lidmaatschap
1.    Het lidmaatschap eindigt:
       a.     door de dood van het lid;
       b.    door opzegging door het lid;
       c.     door opzegging door de coöperatie;
       d.    door ontzetting.
2.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:
       a.     indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
       b.    binnen een maand nadat een besluit waarbij anders dan geldelijk de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;
       c.     binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie, danwel splitsing.
       Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
3.    Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie kan slechts plaatsvinden:
       a.     wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap gesteld te voldoen;
       b.    wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
       c.     ingeval van opzegging met onmiddellijke ingang is de beroepsprocedure in lid 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
       Het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat opzegging kan geschieden met onmiddellijke ingang in het geval sub b hiervoor vermeld.
4.    Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der coöperatie handelt of wanneer een lid de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
       De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt.
De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
De algemene vergadering kan haar bevoegdheid om te beslissen omtrent het beroep delegeren aan een door haar uit haar midden te benoemen commissie bestaande uit ten minste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
5.    Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Het bepaalde in lid 4 over een beroep is van overeenkomstige toepassing.
6.    Het bestuur kan een lid, wanneer een lid voorwaardelijk geschorst is blijkens het BIG-register, schorsen voor de duur van de voorwaardelijke schorsing BIG-register. Het bepaalde in lid 4 over een beroep is niet van overeenkomstige toepassing.
      Artikel 7 - Wijziging in de overeenkomsten
      Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene   vergadering, bevoegd te   besluiten tot het wijzigen van de met de leden in de uitoefening van haar bedrijf aangegane overeenkomsten, mits de coöperatie deze  bevoegdheid in de overeenkomst op duidelijke wijze heeft voorbehouden.
      Artikel 8 - Benoeming, schorsing en ontslag van het bestuur
1.    De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. Alleen natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn.
De bestuurders worden uit de leden benoemd. Bestuurders kunnen ook buiten de leden worden benoemd indien het aantal bestuurders meer dan twee betreft.
2.    Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, penningmeester en eventueel plaatsvervangers voor hen. De functie van secretaris en penningmeester kunnen ook door één bestuurder worden vervuld.
3.    Het bestuur stelt aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur een rooster van aftreden vast. Daarbij moet worden voorkomen dat het periodiek aftreden een evenwichtig functioneren van het bestuur in gevaar brengt, om welke reden het bestuur van geval tot geval de zittingsduur van een bestuurder mag verlengen met telkens één jaar.
4.    Bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een besluit tot schorsing en ontslag behoeft dezelfde meerderheid van stemmen en hetzelfde quorum als een besluit tot statutenwijziging.
5.    Als ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
      Artikel 9 - Bestuursbevoegdheid
1.    Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur benoemen. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur.
2.    Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten strekkende tot:
       a.     het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen;
       b.    het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten behoeve en ten laste van de coöperatie, met uitzondering van opnamen ten laste van een bestaand krediet;
       c.     de coöperatie verbinden als borg of hoofdelijk medeschuldenares en het zich sterk maken voor een derde of het zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbinden van de coöperatie;
       d.    het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een en ander met uitzondering van het nemen van maatregelen die tot het bewaren van recht noodzakelijk zijn;
       e.     het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de coöperatie of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap, waaronder begrepen het toe- en uittreden als vennoot in een vennootschap, als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de coöperatie;
       f.     het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de coöperatie, door haar of een dochtermaatschappij in een andere rechtspersoon of vennootschap, en ook het ingrijpend vergroten of verminderen van een dergelijke deelneming;
       g.    investeringen die een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het eigen vermogen van de coöperatie volgens haar balans met toelichting vereisen;
       h.     aanvraag van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
       i.      ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de coöperatie of van een dochtermaatschappij;
       j.      het benoemen van een directeur en van een procuratiehouder en het vaststellen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid;
       k.     het sluiten van aandeelhoudersovereenkomsten namens de coöperatie;
       l.      het uitoefenen van stemrecht in de algemene vergadering van een dochtermaatschappij of deelneming over de in dit lid bedoelde onderwerpen;
       m.    het nemen van besluiten waarvan de algemene vergadering heeft besloten dat deze aan haar goedkeuring zijn onderworpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering moet de betreffende bestuursbesluiten duidelijk omschrijven en moet onmiddellijk aan het bestuur worden medegedeeld. Splitsing van rechtshandelingen kan aan deze bepaling geen afbreuk doen.
              Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de       vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
      Artikel 10 - Bestuursvergaderingen
1.    Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere bestuurders dit wensen.
De oproepingstermijn bedraagt ten minste zeven dagen.
2.    Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is vereist de aanwezigheid van ten minste drie bestuurders. Indien oproeping niet rechtsgeldig heeft plaatsgevonden kan het bestuur besluiten nemen indien alle bestuurders in die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben uitgesproken. Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan.
3.    Het bestuur houdt van het in zijn vergaderingen behandelde aantekening in een notulenboek.
      Artikel 11 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid; tegenstrijdig belang
1.    Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie.
2.    De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3.    Het bestuur is bevoegd, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 2, aan een of meer personen al dan niet doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid te verlenen.
4.    In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders kan de algemene vergadering één of meer personen aanwijzen om de coöperatie te vertegenwoordigen.
       Artikel 12 - Directeur
1.    Het bestuur kan een directeur benoemen. De directeur is werkzaam onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt door het bestuur van een schriftelijke instructie voorzien.
2.    De directeur is belast met de dagelijkse leiding van het bedrijf.
3.    De directeur is verplicht de vergaderingen van het bestuur en van de algemene vergadering bij te wonen, indien dit door het bestuur of door degene die de algemene vergadering bijeenroept wordt verlangd.
      Artikel 13. - Algemene vergaderingen
1.    De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de coöperatie statutair is gevestigd of in een andere gemeente gelegen binnen de regio Zuidoost-Noord-Brabant waar de coöperatie werkzaam is.
       2.    Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet verplicht is.
3.    De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de vergadergerechtigden met in achtneming van een termijn van ten minste zeven dagen. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4.    Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Aan de eis van dit schriftelijke verzoek is niet voldaan als het verzoek slechts elektronisch is vastgelegd.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan op de wijze als in lid 3 van dit artikel bepaald. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.
5.    Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle stemgerechtigden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van een tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergadering indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op een kortere dan voorgeschreven termijn of indien onderwerpen worden behandeld die niet op de agenda zijn vermeld.
       Artikel 14 - Toegang en stemrecht
1.    Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de personen die deel uitmaken van de organen van de coöperatie, en degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2.    Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden die niet geschorst zijn. Ieder van hen heeft één stem. Iedere stemgerechtigde kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
3.    Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
4.    De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
5.    Alle besluiten waarvoor bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
Als in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit afhankelijk is van het op de vergadering vertegenwoordigd gedeelte van de leden en dit gedeelte niet op de vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van de leden. De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden.
6.    Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
       Artikel 15 - Vergaderorde
1.    De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter of een andere aanwezige bestuurder.
Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2.    Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.    Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
       Artikel 16 - Boekjaar, jaarstukken
1.    Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
2.    Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de leden ter inzage ten kantore van de coöperatie. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage van de leden, tenzij de artikelen 2:396 lid 6 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie gelden.
De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
3.    Het bestuur laat zich bij het opstellen van de jaarrekening bijstaan door een (register)accountant die een verklaring overlegt een en ander zoals bedoeld in artikel 2:58 lid 1 in verband met artikel 2:48 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
4.    De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
5.    De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering die het bestuur uiterlijk een maand na afloop van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde termijn doet houden. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder.
       Artikel 17 - Winst
       1.    De winst van de coöperatie wordt niet uitgekeerd aan de leden maar         toegevoegd aan de algemene reserve.
       Artikel 18 - Statutenwijziging, ontbinding, juridische fusie en juridische  splitsing
1.    De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, genomen met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit quorum niet aanwezig, dan kan niet eerder dan na veertien dagen doch niet later dan dertig dagen na de dag van de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. De termijn voor de oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Het bepaalde in dit artikellid is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
Iedere bestuurder is bevoegd de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
3.    De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen bij het handelsregister.
       4.    Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de coöperatie, tot juridische fusie en tot juridische splitsing.
       Artikel 19 - Vereffening
1.    De algemene vergadering stelt bij haar besluit tot ontbinding de bestemming vast voor het batig saldo.
2.    De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars benoemt.
3.    Indien de coöperatie op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgaaf aan het handelsregister.
4.    Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de coöperatie uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.
5.    De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
6.    De coöperatie houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister waar de coöperatie is ingeschreven.
7.    De boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden coöperatie blijven nadat de coöperatie heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de vereffenaars aangewezen persoon, gedurende de door de wet gestelde termijnen. 
Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.
       Artikel 20 - Reglement
1.    De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2.    Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
SLOTVERKLARINGEN
De verschenen personen verklaarden ten slotte:
Toetreding
De oprichters treden bij deze toe als leden van de coöperatie, welke toetreding door de coöperatie wordt aanvaard.
Eerste bestuur
Het eerste bestuur bestaat uit vijf leden.
In afwijking van de in de statuten voorgeschreven procedure, worden bij deze voor de eerste maal tot bestuurslid benoemd:
1.    mevrouw dr.Henrica Anna Albertina Wijnen, wonende Andromeda 15, 5505 RM Veldhoven, geboren te Horst zes maart negentienhonderd vijftig, als voorzitter;
2.    de heer Prof.dr.Martin Joseph Marie van Son, wonende Achtersloot 73, 3401 NT IJsselstein, als plaatsvervangend voorzitter;
3.    mevrouw Margaretha Johanna Maria Engelaar-Bakermans, wonende Heidezoom 5,5665 EB Geldrop, geboren te Geldrop acht april negentienhonderd eenenzestig;
4.    mevrouw Lonneke Eleonora Carolus Donkers, wonende Hooi 12, 5521 MP Eersel, geboren te Eindhoven drie en twintig juni negentienhonderd eenenzeventig;
5.    mevrouw Nicole Corine Henriette Manders, wonende Cor Gehrelslaan 23, 5626 HB Eindhoven, geboren te Eindhoven zeventien maart negentienhonderd zesenzeventig.
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt op éénendertig december tweeduizend tien.
Adres
Het adres van de coöperatie is Adromeda 15, 5505 RM Veldhoven.
Inschrijving in het handelsregister
Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke inschrijving van de coöperatie in het handelsregister, teneinde te voorkomen dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk blijven voor verbintenissen van de coöperatie.
WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte.
WAARVAN AKTE
Terug l Print pagina
Actueel